In een serie artikelen zoomen we in op de Arbowet binnen de architectenbranche. We hebben diverse relevante vragen voor u verzameld, die we stuk voor stuk voor u zullen beantwoorden. Hieronder vindt u deel 1.

Valt mijn architectenbureau onder de Arbowet?

Als u personeel (vaste werknemers, maar ook uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers) heeft, valt u onder de Arbowet. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers.

Ben ik verantwoordelijk voor ingehuurde medewerkers?

Bij het inhuren van medewerkers is er altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ligt in belangrijke mate bij u, als inlenende onderneming. Om aansprakelijkheidsstelling te voorkomen, is het verstandig voorafgaand aan de werkzaamheden afspraken vast te leggen over de verantwoordelijkheden.

Valt thuiswerk onder de Arbowet?

Ja, er zijn zelfs specifieke regels voor thuiswerk. Het uitgangspunt is dat de thuiswerker hetzelfde niveau van bescherming krijgt als de werknemer die gelijke werkzaamheden op de bedrijfslocatie verricht. De Arbowet geldt dus voor alle thuiswerkgevers en -nemers. Deze regels staan vooral in de Arbowet zelf. In het Arbobesluit zijn de verantwoordelijkheden van de thuiswerkgever voor de arbeidsomstandigheden van de thuiswerkers duidelijk omschreven. Over de inrichting van de thuiswerkplek staat in de wet aangegeven dat de werkgever moet zorgen voor de minimale voorzieningen die nodig zijn om thuis te kunnen werken, tenzij de werknemer hier al over beschikt.

Aan welke eisen moet een thuiswerkplek voldoen?

De thuiswerker geniet net zoveel bescherming als de collega’s in het bedrijf. Om het werk veilig en gezond te kunnen doen, is een goede werkplek vereist. Deze bestaat minimaal uit een goede stoel, een goede tafel en goede verlichting. Als de thuiswerker deze zaken zelf niet heeft, dan is de werkgever verplicht ervoor te zorgen dat ze op de thuiswerkplek worden aangebracht. Werkt de thuiswerker met een computer, dan gelden hiervoor bepaalde voorschriften:

– Beeldschermen staan bij voorkeur loodrecht op de richting van het inkomende daglicht. Als dit niet mogelijk is, moet de werkgever voorzieningen treffen tegen het spiegelen.

– Het toetsenbord en document moeten zich op ongeveer gelijke afstand van het beeldscherm bevinden.

– Het beeldscherm moet op ongeveer 0,5 meter van u af staan.

– Een documenthouder is verplicht als er veel van papier af gelezen moet worden.

– Bij een werkdag van acht uur mag de thuiswerker niet meer dan zes uur achter een beeldscherm werken.

– Iedere twee uur moet het beeldschermwerk even worden onderbroken. Deze pauzes horen bij de arbeidstijd.
Als de thuiswerker dat wil moet de werkgever hem/haar de gelegenheid geven diens ogen te laten onderzoeken bij de bedrijfsarts, eventueel gevolgd door een bezoek aan de oogarts of optometrist. Indien nodig moet de werkgever de thuiswerker een bril verschaffen.

Comments