In een serie artikelen zoomen we in op de Arbowet binnen de architectenbranche. We hebben diverse relevante vragen voor u verzameld, die we stuk voor stuk voor u zullen beantwoorden. Hieronder vindt u deel 5.

Is elk bureau verplicht bepaalde taken door een gecertificeerde arbodienstverlener of gecertificeerde arbodeskundigen te laten uitvoeren?

Ja, als er personeel in dienst is. Een bureau kan daarbij kiezen voor een maatwerkregeling of voor de oude regeling, ook wel ‘vangnetregeling’ genoemd. Bij de vangnetregeling sluit het bedrijf een contract af met één of meer arbodienst(en). Bij een maatwerkregeling bepaalt u zelf (ná instemming van de PVT of OR) hoe en met wie u – intern en extern – de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelt. De verplichte aansluiting bij een arbodienst vervalt daarmee. Wel moet u contractuele afspraken hebben met tenminste één gecertificeerde bedrijfsarts en moet u zich aan de wettelijke richtlijnen voor preventie en verzuim blijven houden. Bij zowel de maatwerk- als de vangnetregeling moet u zich altijd laten ondersteunen bij de begeleiding van zieke werknemers, het vrijwillig Preventief Medisch  Onderzoek (PMO), het uitvoeren van een aanstellingskeuring en bij het toetsen van en adviseren over de RisicoInventarisatie en Evaluatie (inclusief het Plan van Aanpak).

Een maatwerkregeling kan worden afgesproken op het niveau van een individueel bureau, maar ook op het niveau van de branche. Er is geen maatwerkregeling voor de architectenbranche. In plaats daarvan is er sinds begin 2008 binnen de branche een brancheloket ingesteld: Arbo Service Architecten. Dit loket wordt uitgevoerd door arbodienst ArboNed en verzekeraar Ohra, in nauwe samenwerking met Centraal Beheer Achmea en de overige verzekeraars. Aansluiting bij het brancheloket is niet verplicht. Alle bureaus mogen zelf weten met wie ze hun verzuimcontracten afsluiten.

Heeft een architectenbureau, na de aanstelling van een preventiemedewerker, nog wel externe ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van een arbodienst?

Eén van de doelstellingen van de vorige belangrijke wetswijziging is het beperken van de kosten voor arbodienstverlening. De inzet van externe deskundigen kan in principe worden beperkt en / of meer worden toegesneden op de behoefte van uw bureau. Externe deskundigen beschikken echter vaak over kennis op specifieke gebieden, die u zelf niet in huis heeft. Vooral bij ingewikkelde of specifieke problematiek kan ondersteuning door externen wenselijk zijn.

Is aansluiting bij een arbodienst nog steeds verplicht?

Nee, vanaf 1 juli 2005 is de aansluitingsverplichting komen te vervallen. Een onderneming kan kiezen voor een maatwerkregeling (onder strikte voorwaarden) of een vangnetregeling. De diensten waarvoor een onderneming verplicht was aangesloten bij een arbodienst kan men voortaan anders organiseren of elders afnemen. Een onderneming krijgt hierdoor meer keuzevrijheid.

Comments