In een serie artikelen zoomen we in op de Arbowet binnen de architectenbranche. We hebben diverse relevante vragen voor u verzameld, die we stuk voor stuk voor u zullen beantwoorden. Hieronder vindt u deel 3.

Is het maken van een arbojaarplan en -jaarverslag verplicht?

Nee, maar het maken van een Plan van Aanpak en het jaarlijks schriftelijk evalueren daarvan, is wel verplicht. In de Arbowet 1998 is de verplichting voor het maken van een arbojaarplan en -jaarverslag voor bedrijven van meer dan 100 werknemers geschrapt. Het opstellen van het Plan van Aanpak (PvA) gebeurt op basis van de RI&E. Sinds enkele jaren bestaat er een door CAO-partijen goedgekeurde branche-RI&E binnen de architectenbranche. Na volledige invulling rolt hier een PvA uit. Deze RI&E is in de CAO opgenomen (Artikel 34). Overigens is deze RI&E in april 2008 volledig geactualiseerd, en is door Steunpunt RI&E-instrumenten de erkenning verlengd. Bij gebruik van deze RI&E kunnen bureaus met maximaal 25 werknemers volstaan met een lichte toets.

Wanneer heb ik aan alle arbo-verplichtingen voldaan?

U voldoet aan de arboverplichtingen wanneer u zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving. Wel moet u daar aan blijven werken. Arbeidsomstandigheden en inzichten veranderen regelmatig, nieuwe risico’s ontstaan. Wat vandaag veilig is, is dat morgen mogelijk niet meer. Pas uw Plan van Aanpak daarom bij elke verandering aan. U bent dus nooit helemaal klaar met de Arbowet. Een voorbeeld: U heeft tijdelijk minder personeel voor hetzelfde werk. Uw personeel moet dus harder werken om het werk af te krijgen. Dit zorgt voor een hogere werkdruk, waardoor er meer kans is op uitval of ziekte. U zult dus extra maatregelen moeten nemen om dit te voorkomen.

Wat zijn de belangrijkste concrete arboverplichtingen voor de werkgever?

De Arbowet verplicht een onderneming (en werknemers) te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en het welzijn te bevorderen. Hiertoe dient een onderneming een Arbo- en verzuimbeleid te voeren. De belangrijkste verplichtingen zijn het uitvoeren en opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) inclusief het maken van een Plan van Aanpak (PvA), zorgen voor de aanwezigheid van minimaal minste één preventiemedewerker, het begeleiden van zieke werknemers waarbij minimaal een contract is afgesloten met een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst, werknemers de gelegenheid bieden om gebruik te maken van arbeidsomstandighedenspreekuur (arbospreekuur) en Preventief Medisch Onderzoek (PMO) via een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst, het organiseren van bedrijfshulpverlening (BHV), het (doen) verzorgen van voldoende voorlichting en onderricht, het overleg met OR of personeelsvertegenwoordiging (PVT), het beschermen van medewerkers tegen intimidatie en geweld, het melden van ernstige ongevallen bij de arbeidsinspectie en het maken van afspraken over veilig werken indien er met meerdere werkgevers op een plek of samen wordt gewerkt (bedrijfsverzamelgebouw).

Mag een werkgever afwijken van de arboregels die gelden voor de werkplek/arbeidsplaats?

Ja, voor een korte periode mag dat. Ook dan mag de veiligheid en gezondheid van de werknemers hierdoor niet in gevaar komen. Bijvoorbeeld als tijdens een verbouwing personeel op een andere plaats moeten werken. Een werkgever mag dan bijvoorbeeld afwijken op de onderdelen ‘daglicht en kunstlicht’. Hij moet wel zorgen dat de werkplek zo snel mogelijk weer aan de regels voldoet. Als een bepaalde regel uit de Arbowetgeving door een bureau absoluut niet kan worden nageleefd, dan kan dat bureau proberen om een ontheffing aan te vragen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist over zo’n aanvraag om ontheffing. Het is verstandig om de tijdelijke situatie of de ontheffing te laten beoordelen door de arbodienstverlener of een adviesbureau. Ook kan een werkgever de Arbeidsinspectie vragen om de situatie te beoordelen.

Comments